Svētrunas

Lukas evangelijs

Habakuka grāmata

jonas gramata

Jesajas gramata

Vestule Romiesiem

Apustulu darbi

Psalmi

Vestule Filipiesiem

1 vestule Timotejam

2 vestule Timotejam

Jana evangelijs

citas svetrunas