1. vēstule Timotejam

31.01.2021. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:20-21. Aicinājums paglabāt uzticēto mantu. (51)

video20 Tu, Timotej, paglabā uzticēto mantu, novērsdamies no nesvētām valodām un pretrunām, kas ceļas no nepareizas tā dēvētās atziņas;
21 daži, turēdamies pie tās, ir nomaldījušies no ticības. Žēlastība lai ir ar jums.

24.01.2021. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:17-19. Bagātības bīstamība un Dieva svētības pārpilnība (50)

video17 Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt;
18 lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesavtīgi,
19 uzkrādami sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, ka iegūtu īsto dzīvību.

17.01.2021. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:13-17. Dieva laipnība (49)

video13 Es piekodinu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā,
14 turi šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu Kungs Jēzus Kristus parādīsies Savā godībā,
15 ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais Valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs,

10.01.2021. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:13-16. Dieva svētums (48)

video13 Es piekodinu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā,
14 turi šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu Kungs Jēzus Kristus parādīsies Savā godībā,
15 ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais Valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs,

3.01.2021. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:13-16. Dievs, kuram mēs kalpojam (47)

video13 Es piekodinu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā,
14 turi šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu Kungs Jēzus Kristus parādīsies Savā godībā,
15 ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais Valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs,

20.12.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:11-12. Dieva cilvēka ticības cīņa (46)

video11 Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām: dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības,
12 cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. 

 

13.12.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:6-12. Mantkārības grēks (45)

video6 Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību,
7 jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest;
8 bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim.

6.12.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:3-12. Dieva cilvēka lielākais ieguvums ir dievbijība (44)

video3 Ja kāds māca ko citu un nepiegriežas mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem un dievbijības mācībai,
4 tas ir uzpūties un nezina nenieka, bet slimo ar prātošanas un ķildošanās sērgu, no kā ceļas skaudība, ķilda, zaimi, ļaunas aizdomas,
5 prātā sajukušu un patiesību zaudējušu cilvēku naidošanās - tādu, kas ar dievbijību cer iegūt peļņu.

29.11.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:3-12. Viltus kristietības traģēdija un Dieva cilvēka dzīves pamats (43)

video3 Ja kāds māca ko citu un nepiegriežas mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem un dievbijības mācībai,
4 tas ir uzpūties un nezina nenieka, bet slimo ar prātošanas un ķildošanās sērgu, no kā ceļas skaudība, ķilda, zaimi, ļaunas aizdomas,
5 prātā sajukušu un patiesību zaudējušu cilvēku naidošanās - tādu, kas ar dievbijību cer iegūt peļņu.

22.11.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:1-2. Dieva cilvēks darba vietā (42)

video1 Visiem, kas ir vergi apakš jūga, būs turēt savus kungus par visa goda cienīgiem, lai Dieva Vārds un mācība netiktu zaimoti.
2 Bet tiem, kam ir ticīgi kungi, nebūs nicināt viņus tāpēc, ka tie ir brāļi, bet jo vairāk viņiem kalpot; jo tie, kuru labā viņi darbojas, ir ticīgi un mīlami. To tu māci un uz to skubini.

15.11.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:22-25. Roku uzlikšanas nozīme mācītājam (41)

video22 Rokas nesteidzies nevienam uzlikt un neuzņemies atbildību par svešiem grēkiem, sevi pašu glabā šķīstu.
23 Nedzer vairs ūdeni vien, bet lieto mazliet vīna sava kuņģa un savas biežās neveselības dēļ.

8.11.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:17-22. Mācītāja atbildība pret draudzi un draudzes attieksme pret mācītāju (40)

video17 Presbiteri, kas ir labi priekšnieki, lai būtu divkārša goda cienīgi, visvairāk tie, kas darbojas sludināšanā un mācībā.
18 Proti, raksti saka: vērsim, kas klonā min labību, tev nebūs aizsiet purnu, un: strādnieks ir savas algas cienīgs. -

25.10.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:17. Mācītājs pēc Dieva prāta (39)

video17 Presbiteri, kas ir labi priekšnieki, lai būtu divkārša goda cienīgi, visvairāk tie, kas darbojas sludināšanā un mācībā. 

 

18.10.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:3-16. Rūpes par atraitnēm (38)

video3 Godā atraitnes - tās, kas ir īstas atraitnes.
4 Bet, ja kādai atraitnei ir bērni vai bērnubērni, tad lai tie papriekš mācās pildīt savu godbijības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem; jo tas Dievam labpatīk.

11.10.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:1-2. Savstarpējo attiecību sadraudzības principi (37)

video1 Vecāku vīru nerāj, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus,
2 vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā.

4.10.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:16. Nepieciešamība sevi pārbaudīt. (36)

video16 Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.

 

27.09.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:13-16. Nodošanās patiesībai. (35)

video13 Tiekāms es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai.
14 Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas.

20.09.2020 Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:12. Dievbijīgas dzīves paraugs. (34)

video12 Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.

 

13.09.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:6-12. Vingrināšanās dievbijībā. (33)

video6 Likdams šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos.
7 Bet nesvētas un vecu sievu tenkas noraidi. Vingrinies turpretim pats dievbijībā.

6.09.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:9-11. Staigāšana Dieva patiesības spēkā. (32)

video9 Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds,
10 jo tālab mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs.

30.08.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:6-11. Kāds ir labs Kristus Jēzus kalps. (31)

video6 Likdams šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos.
7 Bet nesvētas un vecu sievu tenkas noraidi. Vingrinies turpretim pats dievbijībā.

23.08.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:1-5. Garīgas atkrišanas bīstamība. (30)

video1 Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām,
2 padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta.

9.08.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:14-16. Kristus uzņemšanas godībā vērtība. (29)

video14 To es rakstu tev, cerēdams drīz nākt pie tevis;
15 bet ja es aizkavētos - lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats.

2.08.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:16. Kristus varenības noslēpums. (28)

video16 Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā.

 

26.07.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:14-15. Patiesa Draudze. (27)

video14 To es rakstu tev, cerēdams drīz nākt pie tevis;
15 bet ja es aizkavētos - lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats.

19.07.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:8. Bībeles skats par vīnu. (26)

video8 Diakoniem tāpat būs būt cienīgiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna baudītājiem, ne negodīgas peļņas kāriem,

 

12.07.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:8-13. Bībelisks diakona portrets. (25)

video8 Diakoniem tāpat būs būt cienīgiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna baudītājiem, ne negodīgas peļņas kāriem,
9 tādiem, kas ticības noslēpumu glabā skaidrā sirdsapziņā.

5.07.2020. 1. vēstule Timotejam 3:1-7. Mācītāja aicinājums un atbildība kalpošanā. (24)

video1 Tas ir patiess vārds: ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu.
2 Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā;

28.06.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:1-7. Nepeļamas dzīves piemērs. (23)

video1 Tas ir patiess vārds: ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu.
2 Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā;

21.06.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:1-7. Mācītāja raksturojums un atbildība. 2. daļa. (22)

video1 Tas ir patiess vārds: ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu.
2 Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā;

14.06.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:1-7. Mācītāja raksturojums un atbildība. (21)

video1 Tas ir patiess vārds: ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu.
2 Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā;

7.06.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:9-15. Dievbijīgas sievietes atbildība 5. daļa. (20)

video9 Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku,
10 bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievbijību, - ar labiem darbiem.

31.05.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:9-15. Dievbijīgas sievietes atbildība 4. daļa. (19)

video9 Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku,
10 bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievbijību, - ar labiem darbiem.

24.05.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:9-15. Dievbijīgas sievietes ietekme 3. daļa. (18)

video9 Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku,
10 bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievbijību, - ar labiem darbiem.

17.05.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:9-15. Dievbijīgas sievietes skaistums. 2. daļa. (17)

video9 Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku,
10 bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievbijību, - ar labiem darbiem.

10.05.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:9-15. Dievbijīgas sievietes skaistums. (16)

video9 Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku,
10 bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievbijību, - ar labiem darbiem.

3.05.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:8. Publiskas lūgšanas kalpošana draudzē. (15)

video8 Tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldami svētas rokas bez dusmām un šaubām.

 

26.04.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:1-7. Veselīgas Draudzes Lūgšanas Motīvi. (14)

video1 Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem,
2 par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.

19.04.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:1-7. Lūgšanas vērtība. (13)

video1 Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem,
2 par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.

5.04.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:1-2. Lūgšanas spēks un būtība. (12)

video1 Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem,
2 par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.

8.03.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:18-20. Garīgas krišanas bīstamība. (10)

video18 Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu
19 savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta;

1.03.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:18-19. Pieci principi uzticamai kalpošanai. (9)

video18 Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu
19 savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta;

23.02.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:15-17. Evenģēlija mācības spožums. (8)

video15 Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā,
16 bet tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādītu visu savu lēnprātību par priekšzīmi tiem...

16.02.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:12-16. Kristus apustuļa Pāvila dzīvē. (7)

video12 Esmu pateicīgs Tam, kas darījis mani spēcīgu - Kristum Jēzum, mūsu Kungam, ka Viņš atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai,
13 kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāka; tomēr es esmu apžēlots, jo es nezinādams esmu darījis to neticībā,

9.02.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:8-11. Likums un žēlastība. (6)

video8 Bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja lieto to pareizi,
9 atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisniem un nepaklausīgiem, bezdievīgiem un grēciniekiem...

2.02.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:8-11. Bauslības un Evenģēlija svētība. (5)

video8 Bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja lieto to pareizi,
9 atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisniem un nepaklausīgiem, bezdievīgiem un grēciniekiem...

26.01.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:3-7. Bībeliskas māceklības būtība. (4)

video3 Jau iedams uz Maķedoniju, esmu lūdzis tevi palikt Efezā, lai tu piekodinātu zināmiem ļaudīm nemācīt svešas mācības,
4 nedz nodoties bezgalīgām pasakām un cilts rakstiem, kas vairāk ierosina prātošanu nekā kopj Dieva draudzi ticībā,

19.01.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:3-7. Draudzes kanceles svarīgums. (3)

video3 Jau iedams uz Maķedoniju, esmu lūdzis tevi palikt Efezā, lai tu piekodinātu zināmiem ļaudīm nemācīt svešas mācības,
4 nedz nodoties bezgalīgām pasakām un cilts rakstiem, kas vairāk ierosina prātošanu nekā kopj Dieva draudzi ticībā,

12.01.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:1-3. Dieva kalpa Timoteja dzīve un kalpošana. (2)

video1 Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva, mūsu Pestītāja, un Kunga Kristus Jēzus, mūsu cerības, pavēles,
2 Timotejam, savam īstam dēlam ticībā: žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Kunga.

5.01.2020. Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 1:1-3. Efezas draudzes vēsture. (1)

video1 Pāvils, Kristus Jēzus apustulis pēc Dieva, mūsu Pestītāja, un Kunga Kristus Jēzus, mūsu cerības, pavēles,
2 Timotejam, savam īstam dēlam ticībā: žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus, mūsu Kunga.

18.08.2019. 1. Vēstule Timotejam 4:1-6. Garīga atkāpšanās

video1 Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām,
2 padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta.