Citas svētrunas

9.06.2023. Mateja evaņģēlijs 13:1-23. Jēzus līdzība par cilvēku sirdīm. 3.daļa

video1 Tanī dienā Jēzus, no nama izgājis, apsēdās jūras malā.
2 Un daudz ļaužu sapulcējās pie Viņa, tā ka Viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā.

 

2.06.2024. Mateja evaņģēlijs 13:1-23. Jēzus svarīgā līdzība par cilvēku sirdīm.2.daļa

video1 Tanī dienā Jēzus, no nama izgājis, apsēdās jūras malā.
2 Un daudz ļaužu sapulcējās pie Viņa, tā ka Viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā.

 

5.05.2023. Mateja evaņģēlijs 16:24-27. Pārbaudītās ticības krusts

video24 Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man.
25 Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to mantos.

 

28.04.2023. Mateja evaņģēlijs 16:24-27. Kristus un Krusts

video24 Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man.
25 Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to mantos.

 

21.04.2023. Mateja evaņģēlijs 16:24. Krusta spēks svētai dzīvei

video24 Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man.

 

 

31.03.2024. Ebrejiem 9:22-27. Viņš Sevi upurējis par mums

video22 Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas.
23 Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šīs.

 

24.03.2024. Efeziešiem 2. Dzīvi darīti līdz ar Kristu

video1 Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos,
2 kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts...

 

7.01.2024. Lūkas evaņģēlijs 18:1-8. Glābjošā ticība

video1 Vēl Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt.
2 "Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās.

 

31.12.2023. 2.Korintiešiem 4:1-6. Kristus Evanģēlija gaišums

video1 Tādēļ, šinī kalpošanā būdami, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam,
2 bet mēs, atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dieva vārdu, bet...

 

24.12.2023. Mateja evaņģēlijs 2:2. Kristus ir Ķēniņš

video2 "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."

 

 

24.12.2023. Mateja evaņģēlijs 10:34-39. Grēcinieku Glābējs

video34 Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu.
35 Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti, un vedeklu ar viņas vīramāti.

 

28.05.2022. 1.Korintiešiem 6:9-11. Sodomijas grēks

video9 Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji,
10 ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.
11 Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus...

9.04.2022. Mateja ev. 20.n.-27.n. Jēzus kalpošanas pēdejā nedēļa uz zemes

video1 "Jo Debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīnadārzā.
2 Un, saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīnadārzā.
3 Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam

2.10.2022. Efeziešiem 5:15-20. Pateicīgas sirds daba

video15 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri;
16 izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!
17 Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.

17.04.2022. 1.Korintiešiem 15:1-11. Kristus ir augšāmcēlies pēc rakstiem

video1 Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat,
2 kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju; citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi.
3 Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem

13.02.2022. 1.Korintiešiem 2:1-5 Kristus krustā sistais!

video1 Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību.
2 Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.
3 Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā.

26.12.2021. 2.Korintiešiem 11:1-4. Skaidrība un vienkāršība Kristū!

video1 Kaut jūs mani mazliet panestu manā neprātā. Bet jūs jau mani panesat.
2 Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu; es jūs esmu saderinājis, lai jūs pievestu vienam vīram, Kristum, kā šķīstu jaunavu.
3 Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas...

7.11.2021. 1.Mozus gr. 3:1-6. Elku rašanās ceļš

video1 Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis. Tā teica sievai: "Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?"
2 Sieva teica čūskai: "Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,
3 bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit."

22.08.2021. Ef. 1:15-18. Cerības bagātība Kristū

video15 Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem,
16 es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās,

4.04.2021. Mateja Ev.28:1-10. Augšāmcelšanās prieks!

video1 Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt.
2 Un redzi, notika liela zemestrīce, jo Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū.

8.11.2020. Dieva žēlastības darbs caur reformācijas kustību

video Dieva žēlastības darbs caur reformācijas kustību

 

1.11.2020. 1.Pētera vēstule 1:3-7. Dārgā ticība

video3 Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem,
4 neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums,  

16.08.2020. Vēstule ebrejiem 11:1-3. Ticības koordinātes

video1 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.
2 Jo, tanī stāvēdami, tēvi saņēmuši liecību.

16.08.2020. 1. Pētera vēstule 2:1-5. Nepieciešamība garīgai izaugsmei

video1 Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības,
2 kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti,

10.05.2020. Vestule Ebrejiem 11:1. Ticība

video1 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.

 

22.03.2020. 1.Mozus 3:17, 5.Mozus 28:58-61, 1.Timotejam 2:1-2. Bībeliska mācība ciešanās un grūtībās.

video17 Un cilvēkam Viņš sacīja: "Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, - lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas.

29.12.2019. Jāņa Atklāsmes grāmata 1:9-20. Pagodinātā Kristus Varenība

video9 Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, Valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ.
10 Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam:

31.03.2019. Vēstule ēbrejiem 13:1-21. Stipras draudzes dzīves pamats. (2)

video1 Brāļu mīlestība lai paliek!
2 Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!

24.03.2019. Vēstule ēbrejiem 13:1-6. Stipras draudzes dzīves pamats. (1)

video1 Brāļu mīlestība lai paliek!
2 Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!

23.12.2018. Mateja evaņģēlijs 2:1-12. Kristus ir patiesā dzīves jēga.

video1 Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja:
2 "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."

16.12.2018. Marka evaņģēlijs 2:1-12. Apbrīnojamais Kristus

video1 Un pēc kādām dienām Viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja Viņu esam namā.
2 Un daudzi sapulcējās, tā ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas, un Viņš tiem sludināja vārdu.

9.12.2018. Vēstule ēbrejiem 4:14-16.Nepieciešamība pēc Kristus.

video14 Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas.
15 Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka.

12.08.2018. Jāņa 1.vēstule 5:20-21. Bērniņi, sargaities no elkiem. (79)

video20 Bet mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso, un mēs jau esam patiesajā - Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība.

24.12.2017. Kāpēc Kristus nāca pasaulē. Jāņa 1. vēstule 1:1-4; 4:9-12

video1 Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu -
2 dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir parādījusies, -

20.08.17.Mk.ev.4:9-13_Nosacījumi skaidrai Dieva vārda izpratnei

video9 Un Viņš sacīja: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird."
10 Un, kad Viņš bija viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem divpadsmit bija pie Viņa, Viņam vaicāja par līdzībām.

13.11.16. 2.Pēt.1:1-5. Garīgās izaugsmes nepieciešamība

1 Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs:
2 žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā!

30.10.2016. Tikai Raksti

Reformācijas dienas atzīmēšana

11.09.2016. 1.Tesaloniķiešiem 5:15-23

15 Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.
16 Esiet priecīgi vienumēr,