Jāņa evaņģēlijs

9.04.2022. Jāņa ev. 11:25. Kristus ir augšāmcelšanās un dzīvība

video25 Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,

 

 

18.08.2019. Jāņa evaņģēlijs 9:35-38. Ko Dievs dara?

video35 Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinuši ārā. Saticis to, Viņš sacīja: "Vai tu tici Cilvēka Dēlam?"
36 Tas atbildēja: "Kungs, kas Tas ir, lai es varētu Viņam ticēt?"
37 Jēzus viņam sacīja: "Tu esi Viņu redzējis; kas ar tevi runā, tas Viņš ir."

30.09.2018. Jāņa evaņģēlijs 7:31-36. Sirds aklums. (79)

video31 Bet no tautas daudzi Viņam sāka ticēt un sacīja: "Vai gan Kristus, kad Tas nāks, vairāk zīmes darīs, nekā šis ir darījis?"
32 Kad nu farizeji dzirdēja, ka tautā iet par Viņu tādas valodas, tad augstie priesteri un farizeji nosūtīja sulaiņus, lai Viņu apcietinātu.
33 Tad Jēzus sacīja: "Vēl īsu brīdi Es esmu pie jums, tad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis.

12.08.2018. Jāņa evaņģēlijs 2:17. Karstums Tava nama dēļ Mani aprij. (81)

video17 Tad Viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts: karstums Tava nama dēļ Mani aprij.

 

 

31.07.2018. Jāņa evaņģēlijs 7:25-30. Aklās zināšanas. (78)

video25 Tad kādi no jeruzālemiešiem sacīja: "Vai šis nav Tas, ko viņi meklē nokaut?
26 Un redziet, Viņš runā pilnīgi atklāti, un tie Viņam nekā nesaka. Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas, ka Viņš ir Kristus?
27 Tomēr par Viņu mēs zinām, no kurienes Viņš ir. Bet, kad Mesija nāks, neviens nezinās, no kurienes Viņš ir."

8.07.2018. Jāņa evaņģēlijs 7:19-24. Taisnas tiesas spriešanas grūtības. (77)

video19 Vai Mozus jums nav devis bauslību? Un neviens no jums bauslību nepilda. Kāpēc tad jūs Mani meklējat nokaut?"
20 Ļaudis atbildēja: "Ļauns gars tevi apsēdis: kas Tevi meklē nokaut?"
21 Jēzus viņiem atbildēja: "Vienu darbu Es esmu darījis, un jūs visi uztraucaties par to.

10.06.2018. Jāņa evaņģēlijs 7:19-24. Netaisna tiesa. (76)

video19 Vai Mozus jums nav devis bauslību? Un neviens no jums bauslību nepilda. Kāpēc tad jūs Mani meklējat nokaut?"
20 Ļaudis atbildēja: "Ļauns gars tevi apsēdis: kas Tevi meklē nokaut?"
21 Jēzus viņiem atbildēja: "Vienu darbu Es esmu darījis, un jūs visi uztraucaties par to.

27.05.2018. Jāņa evaņģēlijs 7:10-13. Bailes un to pārvarēšana. (74)

video10 Bet, kad Viņa brāļi bija nogājuši uz svētkiem, tad arī Viņš devās turp, tomēr ne atklāti, bet paslepus.
11 Bet jūdi svētkos Viņu meklēja un sacīja: "Kur Viņš ir?"
12 Un daudz valodu par Viņu bija tautā; vieni sacīja: Viņš ir labs, - citi: nē, Viņš maldina tautu.

13.05.2018. Jāņa evaņģēlijs 7:1-9. Neticīgo padoms. (73)

video1 Pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju, jo pa Jūdeju Viņš negribēja staigāt, tāpēc ka jūdi Viņu meklēja nokaut.
2 Bet jūdu Būdiņu svētki bija tuvu.
3 Tad Viņa brāļi sacīja Viņam: "Aizej no šejienes un ej uz Jūdeju, lai arī Tavi mācekļi redz Tavus darbus, ko Tu dari.

6.05.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:67-71. Vai arī jūs..? (72)

video67 Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: "Vai arī jūs gribat aiziet?"
68 Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi,
69 un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais."

29.04.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:60-66. Pelavu kristieši. (71)

video60 Tad daudzi no Viņa mācekļiem sacīja: "Šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties?"
61 Bet, kad Jēzus noprata, ka Viņa mācekļi par to kurn, Viņš sacīja tiem: "Vai tas jums ir par piedauzību?

15.04.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:52-59. Dzīvība caur ticību. (69)

video52 Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties, sacīdami: "Kā Viņš mums var dot ēst Savu miesu?"
53 Bet Jēzus tiem sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī.

8.04.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:47-51. Ticības kāpnes II. (68)

video47 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība.
48 ES ESMU dzīvības maize.

1.04.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:47-51. Ticības pakāpieni. (67)

video47 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība.
48 ES ESMU dzīvības maize.

1.04.2018. Jāņa evaņģēlijs 20. Kristus apbrīnojamā augšāmcelšanās. (62)

video1 Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu.
2 Tad viņa skriešus dodas pie Sīmaņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem: "Viņi To Kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi To nolikuši."

25.03.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:43-46. Nekurniet, jo.... (66)

video43 Bet Jēzus atbildēja viņiem: "Nekurniet savā starpā!
44 Neviens nevar nākt pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas Mani sūtījis, un Es viņu celšu augšā pastarā dienā.

18.03.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:41-42. Kurnēšanas anatomija. (65)

video41 Tad jūdi sāka kurnēt par Viņu, ka Viņš bija sacījis: Es esmu maize, kas no debesīm nākusi, -
42 un sacīja: "Vai Šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam? Kā tad nu Viņš saka: Es esmu nācis no debesīm."

11.03.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:37-40. Tēva griba. (64)

video37 Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.
38 Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis,

4.03.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:34-36. Dzīvības nepieņemšana. (63)

video34 Tie Viņam sacīja: "Kungs, dod mums vienmēr šo maizi!"
35 Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.

25.02.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:30-33. Dieva maize. (62)

video30 Tad tie sacīja Viņam: "Kādu zīmi Tu rādi, lai mēs, to redzēdami, Tev ticam? Ko Tu darīsi?
31 Mūsu tēvi mannu ir ēduši tuksnesī, kā ir rakstīts: Viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm."

18.02.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:28-29. Dieva darbs. (61)

video28 Tad tie Viņam sacīja: "Ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem?"
29 Jēzus atbildēja viņiem: "Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš ir sūtījis."

11.02.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:22-27. Patiesie un nepatiesie mācekļi. (60)

video22 Otrā dienā ļaudis, kas bija palikuši viņpus jūras, uz krasta stāvēdami, noprata, ka tur citas laivas nebija bijis kā tikai viena un ka Jēzus nebija kopā ar mācekļiem kāpis laivā, bet mācekļi bija aizbraukuši vieni paši.
23 Tanī laikā no Tiberijas nāca citas laivas pie tās vietas, kur tie bija ēduši maizi, ko Tas Kungs bija svētījis.

4.02.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:16-21. Atklāsmes vētra. (59)

video16 Kad nu vakars metās, Viņa mācekļi nogāja pie jūras,
17 un, iekāpuši laivā, aizbrauca pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija iestājusies jau tumsa, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis.

28.01.2018. Jāņa evaņģēlijs 6:1-15. Redzēdami neredz. (58)

video1 Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir, Tiberijas, jūrai.
2 Bet Viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc ka tie redzēja tās zīmes, ko Viņš darīja slimajiem.

21.01.2018. Jāņa evaņģēlijs 5:43-47. Kristus nepieņemšanas traģēdija. (57)

video43 Es esmu nācis Sava Tēva Vārdā, un jūs Mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit.
44 Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva?

14.01.2018. Jāņa evaņģēlijs 5:39-42. Rakstu liecība. (56)

video39 Viņš tiem sacīja: "Nāciet, tad redzēsit." Tad tie nogāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu.
40 Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija Viņam sekojuši.

7.01.2018. Jāņa evaņģēlijs 5:36-38. Lielāka liecība. (55)

video36 Bet Man ir lielāka liecība nekā Jāņa: tie darbi, ko Tēvs Man ir devis, lai Es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko Es daru, liecina par Mani, ka Tēvs Mani ir sūtījis.
37 Un Tēvs, kas Mani ir sūtījis, pats ir liecību devis par Mani. Bet jūs Viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz Viņa seju redzējuši,

31.12.2017. Jāņa evaņģēlijs 5:31-35. Jāņa liecība. (54)

video31 Ja Es viens pats liecinu par Sevi, tad Mana liecība nav pareiza.
32 Ir cits, kas liecina par Mani, un Es zinu, ka liecība, kuru Viņš dod par Mani, ir pareiza..

17.12.2017. Dēla pagodināšana. Jāņa evaņģēlijs 5:22-30 (53)

video22 Jo Tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis Dēlam,
23 lai visi godātu Dēlu, tāpat kā viņi godā Tēvu. Kas Dēlu negodā, negodā Tēvu, kas Viņu sūtījis.

10.12.2017. Dēls vienāds Tēvam. Jāņa evaņģēlijs 5:19-21 (52)

video19 Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu: "Kas tu esi?"
20 Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja: "Es neesmu Kristus."

3.12.2017. Meklēt un būt atrastam. Jāņa evaņģēlijs 5:17-18 (51)

video17 Bet Viņš tiem atbildēja: "Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī Es darbojos."
18 Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja Viņu nokaut, tāpēc ka Viņš ne vien sabatu neievēroja...

26.11.2017. Neīstās ticības īstā seja. Jāņa evaņģēlijs 5:10-16 (50)

video10 Tad jūdi sacīja tam, kas bija dziedināts: "Šodien sabats, tev nav brīv gultu nest."
11 Bet viņš tiem atbildēja: "Kas mani darīja veselu, Tas man sacīja: ņem savu gultu un staigā."

12.11.2017. Svētki kopā ar Jēzu. Jāņa evaņģēlijs 5:1-9 (49)

video1 Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi.
2 Bet Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata (Betezda), ar piecām stabu ailēm.

06.11.2017. Ticības ceļojums. Jāņa evaņģēlijs 4:46-54 (48)

video46 Tā Viņš atkal nonāca Kānā Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims, Kapernaumā.
47 Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie Viņa un lūdza Viņu, lai Tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu.

22.10.2017. Atpazīt neticību. Jāņa Evaņģēlijs 4:43-45 (47)

video43 Pēc divi dienām Viņš no turienes aizgāja uz Galileju,
44 jo pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē.

15.10.17.Jņ.4:34-42_46.Mācekļu uzdevums

video34 Jēzus viņiem saka: "Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu.
35 Vai jūs nesakāt: vēl četri mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? - Redziet, Es jums saku: paceliet savas acis un skatait druvas, jo viņas ir baltas pļaujai.

08.10.17.Jņ.4:31-34_45.Ēdiens kuru jūs nepazīstat

video31 Pa to starpu mācekļi lūdza Viņu, sacīdami: "Rabi, ēd!"
32 Bet Viņš tiem sacīja: "Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat."

01.10.17.Jņ.4:25-30_44.Mesijas gaidīšana

video25 Sieva Viņam saka: "Es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad Viņš nāks, Tas mums visu izstāstīs."
26 Jēzus viņai saka: "Es tas esmu, kas ar tevi runā!"

24.09.17. Jņ.4:19-24_43.Dzīves jēga - patiesa Dieva pielūgsme

video19 Tad sieva Viņam saka: "Kungs, es redzu, ka Tu esi pravietis.
20 Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzāleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz."

17.09.17.Jņ.ev.4:19-24_42. Veltīga pielūgsme

video19 Tad sieva Viņam saka: "Kungs, es redzu, ka Tu esi pravietis.
20 Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzāleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz."

03.09.17.Jņ.ev.4:15-19_41.Problēmu akas

video15 Sieva Viņam saka: "Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt."
16 Tad Viņš tai saka: "Ej, sauc savu vīru un nāc šurp!"

27.08.17.Jņ.ev.4:13,14_40.Dzīves slāpes

video13 Jēzus atbildēja viņai: "Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps.
14 Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai."

20.08.17. Jāņa evaņģēlijs 4:10-12_ 39.Ja tu zinātu

video10 Jēzus viņai atbildēja: "Ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas Tas ir, kas tev saka: dod Man dzert, - tad tu būtu Viņu lūgusi, un Viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni." 
11 Samariete Viņam saka: "Kungs, Tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa; no kurienes tad Tev ir dzīvais ūdens? 

13.08.17.Jņ.ev.4:7-9_38.Saprast savas vajadzības

video7 Te kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka: "Dod Man dzert!" 
8 Jo Viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. 

30.07.17.Jņ.ev.4:1-6_37.Svarīgākās ziņas

video1 Kad nu Tas Kungs dabūja zināt, ka farizeji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis,
2 lai gan Jēzus pats nekristīja, bet Viņa mācekļi,

16.07.17. Jņ.3:31-36_36.Jēzus augstāks pār visiem

video31 Kas nāk no augšienes, tas ir pār visiem; kas ir no zemes, ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pār visiem.
32 Ko Viņš skatījis un dzirdējis, par to Viņš dod liecību, bet Viņa liecību neviens nepieņem.

09.07.17.Jņ.ev.3:25-30_35.Stabilitāte dzīves izaicinājumos

video25 Tad izcēlās vārdu maiņa starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu par šķīstīšanos. 
26 Tie griezās pie Jāņa un sacīja viņam: "Rabi, kas bija pie tevis viņpus Jordānas, par ko tu esi nodevis liecību, Tas, lūk, kristī, un visi iet pie Viņa." 

25.06.17. Jņ.3:23-25_34.Uzticība - ticīga cilvēka pazīme

video23 Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salimas, jo tur bija daudz ūdens; un ļaudis gāja un likās kristīties. 
24 Jo Jānis vēl nebija iemests cietumā. 

24.05.17. Jņ.3:22_33.Jēzus kopā ar mācekļiem

video22 Pēc tam Jēzus un Viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē. Tur Viņš ar tiem kādu laiku uzkavējās un kristīja. 

 

 

04.06.17.Jņ.ev.3:13-15_29.Cilvēka Dēla paaugstināšana

video13 Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls.
14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam,