Psalmi

19.05.2023. Garīga cilvēka sirds. (63psalms)

video1 Tava žēlastība ir labāka par dzīvību
Dāvida dziesma, kad viņš bija Jūdas tuksnesī.

 

12.05.2023. Lūgšana ļaunās dienās. (Psalms 12)

video1 Dievs lai uztur Savu taisno pulciņu
Dziedātāju vadonim, uz astoņām stīgām. Dāvida dziesma.

 

30.07.2023. Psalms 87:2

video2 Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret To Kungu un Viņa svaidīto:

 

 

1.05.2022. Psalms 33:18-22 Redzi, Tā Kunga acs vēro!

video18 Redzi, Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību,
19 lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā.
20 Mūsu dvēsele gaida uz To Kungu, Viņš ir mūsu palīgs un vairogs.

24.04.2022. Psalms 62 Uzticēties Dievam

video1 Mana dvēsele ir klusu uz Dievu
Dziedātāju vadonim Jedutunam. Dāvida dziesma.
2 Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība!

10.04.2022. Psalms 31:15-16 Dieva tuvums Dieva bērniem

video15 Bet es paļaujos uz Tevi, ak, Kungs, es saku:"Tu esi mans Dievs."
16 Tavā rokā stāv mani likteņi - izglāb mani no manu ienaidnieku un vajātāju rokas!

 

3.04.2022. Psalms 45:7-8 Jēzus Starpnieks

video7 Tavs tronis kā Dieva tronis pastāv joprojām un mūžīgi, un taisns ir tavas valdības scepteris.
8 Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību, tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svaidījis ar prieka eļļu kā nevienu no taviem bērniem.

 

27.03.2022. Psalms 73:25-28 Ticības taisnība

video25 Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!
26 Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!
27 Jo redzi, tie, kas neuzticībā no Tevis atstājas, iet bojā; Tu izdeldē tos, kas no Tevis atkāpjas.

20.03.2022. Psalms 1:5-6 Taisnā un bezdievīgā ceļš

video5 Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki,
6 jo Tas Kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.

 

13.03.2022. Psalms 115 Dieva realitāte cilvēka dzīvē

video1 Slava dzīvajam Dievam
Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!
2 Kāpēc tautas lai saka:"Kur tad nu ir viņu Dievs?"

6.03.2022. Psalms 5 Dieva žēlastības evaņģēlijs

video1 Paļaušanās uz To Kungu cīņā pret ienaidniekiem
Dziedātāju vadonim, stabuļu pavadībā. Dāvida dziesma.
2 Uzklausi manus vārdus, Kungs, ņem vērā manas nopūtas!

27.02.2022. Psalms 27 No kā man bīties?

video1 Drošība Dievā
Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?
2 Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs.

20.02.2022. Psalms 53:3-4 Grēcinieka absolūtā samaitātība!

video3 Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu.
4 Bet visi ir no Viņa atkāpušies, visi ir izvirtuši un nekrietni; nav, kas labu dara, nav it neviena.

6.02.2022. Psalms 91. Kristus līdzmantinieki

video1 Visuaugstākā patvērumā
Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā,

30.01.2022. Psalms 77:2-15. Dieva tālredzība

video2 Es piesaucu skaļā balsī Dievu un kliedzu pēc Viņa, es saucu Dievu, un Viņš klausās uz mani!
3 Savā bēdu laikā es meklēju To Kungu. Mana roka ir naktī izstiepta un nepagurst, mana dvēsele atsakās no iepriecinājuma.

23.01.2022. Psalms 30:4-5. Svēto draudze

video4 Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts, Tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā.
5 Dziediet Tam Kungam, jūs Viņa svētie, daudziniet Viņa svēto piemiņu!

16.01.2022. Psalms 119:18. Bauslības taisnība

video18 Atdari man acis, lai es skaidri saredzu Tavas bauslības brīnuma darbus!

 

9.01.2022. Psalms 143:10. Svētā Gara zīmogs

video10 Māci man darīt pēc Tava prāta, jo Tu esi mans Dievs, Tavs labais Gars lai vada mani pa taisnu ceļu!

 

2.01.2022. Psalms 40:5. Vai tu esi piedzimis no augšienes?

video5 Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz To Kungu, kas nepievēršas lepniem, nedz tinas ar melkuļiem!

 

19.12.2021. Psalms 103. Grēku piedošanas svētība

video1 Teici To Kungu, mana dvēsele!
Dāvida psalms. Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu!

 

12.12.2021. Psalms 38. Skatīties uz Jēzu!

video1 Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!
Dāvida dziesma piemiņai.

5.12.2021. Psalms 32. Svarīgākā sirdslieta

video1 Grēku piedošana
Dāvida dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti!

28.11.2021. Psalms 130. Nožēla vai pievilšanās!

video1 Grēku sūdzēšana un lūgšana
Svētceļnieku dziesma. No dziļumiem es piesaucu, Kungs, Tevi:

21.11.2021. Psalms 51. Svētā Gara atdzīvināta grēka nožēlā

video1 Dāvida grēku nožēlas lūgšana
Dāvida dziesma dziedātāju vadonim,

14.11.2021. Psalms 14:7. Tikai Kristus!

video7 Ak, kaut Israēlam no Ciānas nāktu palīdzība! Kad Tas Kungs reiz vērsīs uz labu Savas tautas likteni, tad Jēkabs priecāsies un Israēls līksmos.

 

7.11.2021. Psalms 25:6-12. Glābjošā ticība

video 6 Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga.
7 Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs!

24.10.2021. Psalms 105:4. Uzvara pār sātana spēku

video4 Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu!

 

17.10.2021. Psalms 84:5-8. Dzīvojot ticībā no spēka uz spēku

video5 Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! (Sela.)
6 Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi,

10.10.2021. Psalms 84. Dzīvot Dievam

video1 Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot!
Koraha bērnu svētceļnieku dziesma. Dziedātāju vadonim.

3.10.2021. Psalms 100. Pateicība Dievam

video1 Tas Kungs ir Dievs
Pateicības psalms. Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes!

26.09.2021. Psalms 23. Liecība par Dieva spēku

video1 Tas Kungs ir mans gans
Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

19.09.2021. Psalms 11:5-8. Dieva godības krēsls

video5 Tas Kungs ir Savā svētajā namā, Tam Kungam debesīs ir goda krēsls, Viņa acis raugās uz zemi, Viņa skati pārbauda cilvēku bērnus.
6 Tas Kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet Viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus.

12.09.2021. Psalms 62:12-13. Viens vārds no Dieva

video12 Vienu vārdu Dievs arvienu ar uzsvaru ir teicis, un to es esmu daudzreiz dzirdējis: Dievam vienam pieder vara.
13 Un Tev, Kungs, pieder arī žēlastība, jo Tu atmaksā ikvienam pēc viņa darbiem.

5.09.2021. Psalms 99. Īstā dievbijība

video1 Slava visuaugstajam Dievam
Tas Kungs ir kļuvis ķēniņš - tautas lai dreb! Viņš sēž pār ķerubiem - zeme lai trīc!

29.08.2021. Psalms 98. Dieva uzvara pār grēku

video1 Pateicība par Dieva palīdzīgo un svētīgo vadību
Dziesma. Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus! Viņam palīdzējusi gūt uzvaru Viņa labā roka, Viņa svētais elkonis.

22.08.2021. Psalms 115. Drošā ticības cerība

video1 Slava dzīvajam Dievam
Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!

15.08.2021. Psalms 97. Tas Kungs (Jehova) ir Ķēniņš!

video1 Par Tā Kunga svaidīto un Viņa valstību
Tas Kungs ir ķēniņš! Lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā!

8.08.2021. Psalms 96. Dieva godības liecinieki

video1 Dieva jaunā dziesma
Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam, visa pasaule!

1.08.2021. Psalms 95. Dievs ir grēcinieku Glābējs!

video1 Pateiciet un paklausiet Tam Kungam!
Nāciet, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!

25.07.2021. Psalms 94:11-12. Dieva patiesība un žēlastība

video11 Tas Kungs zina cilvēku domas, ka tās ir tikai dvesma.
12 Svētīgs tas cilvēks, ko Tu, Kungs, audzini un ar Savu bauslību pamāci,

18.07.2021. Psalms 93. Tas Kungs ir mūžīgs Valdnieks!

video1 Dievs ir ķēniņš
Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas.

11.07.2021. Psalms 141:1-4. Modrība par svēttapšana

video1 Lūgšana, lai Dievs pasargā no ļauna
Dāvida psalms. Kungs, es piesaucu Tevi, steidzies pie manis, uzklausi manu balsi, kad es piesaucu Tevi!

4.07.2021. Psalms 19:8-9. Dieva likuma spēks

video8 Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.
9 Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

27.06.2021. Psalms 19:15. Sirds ticība un mutes liecība

video15 Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs!

 

19.06.2021. Psalms 89:48-49. Piemini, Kungs, cik īss ir mans mūžs!

video48 Piemini, Kungs, cik īss ir mans mūžs, cik nīcīgus Tu visus cilvēku bērnus esi radījis!
49 Kur ir tāds cilvēks, kas dzīvo joprojām, kas nekad neredz nāves un kas spēj izglābt savu dvēseli no nāves valsts varas? (Sela.)

13.06.2021. Psalms 56:10-14. Pārliecība par dvēseles glābšanu

video10 Bet reiz atkāpsies mani ienaidnieki tai dienā, kad es piesaukšu Dievu; to es zinu, ka Dievs ir ar mani.
11 Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz To Kungu, kura vārdu es daudzinu,

6.06.2021. Psalms 27:8. Meklējiet Manu vaigu!

video8 Mana sirds turas pie Tava vārda: "Meklējiet Manu vaigu!" Es meklēju, Kungs, Tavu vaigu.

 

30.05.2021. Psalms 119:11. Kristieša sirds

video11 Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.

 

23.05.2021. Psalms 65:5. Patiesība. Atgādinājums. Aicinājums

video5 Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev tuvoties un mājot Tavos pagalmos! Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar Tava nama, ar Tavas svētnīcas svētumu!

 

16.05.2021. Psalms 119:73-80. Dievam derīga dzīve

video73 Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos Tavus baušļus!
74 Kas tevi bīstas, tie redzēs mani un priecāsies, jo es paļaujos uz Tavu vārdu.

9.05.2021. Psalms 51:3-9. Dieva žēlastība

video3 Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā!
4 Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!