Vēstule Filipiešiem

21.08.2022. Filipiešiem 4:6-7. Iekšējais miers, ko dāvā Kristus

video6 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.
7 Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.

 

15.12.2019. Vēstule Filipiešiem 4:20-23. Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu. (36)

video20 Dievam, mūsu Tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos! Āmen.
21 Sveicinait ikvienu svēto Kristū Jēzū.
22 Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie no ķeizara nama.

8.12.2019. Vēstule Filipiešiem 4:13-19. Materiālās kalpošanas svētība. (35)

video13 Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.
14 Tomēr jūs labi darījāt, ņemdami dalību manās bēdās.
15 Jūs, filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlija sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā kā vien jūs.

1.12.2019. Vēstule Filipiešiem 4:10-13. Svētruna: Apmierinātas sirds ieguvums. (34)

video10 Bet es ļoti priecājos iekš Tā Kunga par to, ka jūs jau atkal esat atplaukuši gādībā par mani; jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūka izdevības.
11 Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir.
12 Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā; nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu.

24.11.2019. Vēstule Filipiešiem 4:9. Sekot pareizam piemēram. Dieva centriskas dzīves principi. (33)

video9 Un, ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to darait. Un miera Dievs būs ar jums.

 

 

17.11.2019. Vēstule Filipiešiem 4:8. Pareizas domāšanas nepieciešamība. Dieva centriskas dzīves principi. (32)

video8 Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!

 

10.11.2019. Vēstule Filipiešiem 4:4-7. Un Dieva miers būs ar jums. Dieva centriskas dzīves principi. (31)

video4 Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!
5 Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.
6 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

3.11.2019. Vēstule Filipiešiem 4:1-4. Pastāvēt iekš Tā Kunga. Dieva centriskas dzīves principi. (30)

video1 Nu tad, mani mīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un vainags, pastāviet iekš Tā Kunga, jūs mīļie.
2 Euodiju es skubinu un Sintihu es skubinu būt vienprātīgām iekš Tā Kunga.
3 Jā, arī tevi, mans īstais darba biedri, lūdzu, palīdzi viņām, kas evaņģēlija labā cīnījušās kopā ar mani, Klēmentu un maniem pārējiem darba biedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā.

27.10.2019. Vēstule Filipiešiem 3:20-21. Debesu pilsonības atbildība kristieša dzīvē. (29)

video20 Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu,
21 kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.

 

20.10.2019. Vēstule Filipiešiem 3:17-21. Aicinājums sekot svētai priekšzīmei. (28)

video17 Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu.
18 Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki.
19 Viņu gals ir pazušana, viņu Dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods; viņu prāts vērsts uz zemes lietām.

13.10.2019. Vēstule Filipiešiem 3:15-16. Pilngadīga kristieša brieduma pazīmes. (27)

video15 Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un, ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās;
16 tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies.

6.10.2019. Vēstule Filipiešiem 3:12-14. Slāpes iepazīt Kristu. (26)

video12 Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus.
13 Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā,

29.09.2019. Vēstule Filipiešiem 3:7-11. Privilēģija iepazīt Kristu. (25)

video7 Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu.
8 Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu...

22.09.2019. Vēstule Filipiešiem 3:4-7. Katastrofālās sekas nepareizai izpratnei un priekštatam par Kristu. (24)

video4 lai gan es varētu arī uzticēties miesai. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk;
5 astoņu dienu vecumā apgraizīts, no Israēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs,

15.09.2019. Vēstule Filipiešiem 3:3. Prieks lepoties ar Kristu Jēzu. (23)

video1 Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš Tā Kunga; to pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu.

 

8.09.2019. Vēstule Filipiešiem 3:1-3. Sargieties no reliģiskas paštaisnības. (22)

video1 Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš Tā Kunga; to pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu.
2 Sargaities no suņiem, sargaities no ļauniem strādniekiem, sargaities no sagraizīšanas,

1.09.2019. Vēstule Filipiešiem 3:1-3. Prieks iepazīt Dievu. (21)

video1 Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš Tā Kunga; to pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu.
2 Sargaities no suņiem, sargaities no ļauniem strādniekiem, sargaities no sagraizīšanas,

25.08.2019. Vēstule Filipiešiem 2:25-30. Augsti vērtējams kalpotājs. (20)

video25 Man šķiet nepieciešami sūtīt pie jums Epafroditu, manu brāli un darba un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā,
26 tāpēc ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņa slimību.

11.08.2019. Vēstule Filipiešiem 2:19-24. Svētruna:Upurēšanās kalpošanā. (19)

video19 Bet es iekš Kunga Jēzus ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es, pārliecinājies, kā jums klājas, kļūtu līksms.
20 Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām.

4.08.2019. Vēstule Filipiešiem 2:17-18. Upurēšanās kalpošanā. (18)

video17 Bet, ja man arī jāizlej savas asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem;
18 tāpat arī jūs priecājaties, priecādamies kopā ar mani.

28.07.2019. Vēstule Filipiešiem 2:12-16. Bībeliski nosacījumi svētai dzīvei. (17)

video12 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.

21.07.2019. Vēstule Filipiešiem 2:12-16. Svētruna:Gādājiet, ka topat svēti. (16)

video12 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.

14.07.2019. Vēstule Filipiešiem 2:12-13. Motivācija svētai dzīvei. (15)

video12 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.

7.07.2019. Vēstule Filipiešiem 2:12-16. Kurnēšanas bīstamība. (14)

video12 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.

30.06.2019. Vēstule Filipiešiem 2:5-11. Kristieša domāšanas veids. (13)

video5 Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū,
6 kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,

23.06.2019. Vēstule Filipiešiem 2:5-11. Augt Kristus pazemībā. (12)

video5 Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū,
6 kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,

16.06.2019. Vēstule Filipiešiem 2:1-4. Vienotība draudzē. (11)

video1 Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība,
2 tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi,

9.06.2019. Vēstule Filipiešiem 1:27-30. Žēlastība ciešanās. (10)

video27 Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai, vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā Garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem.

2.06.2019. Vēstule Filipiešiem 1:20-21. Dzīvot man ir Kristus. (9)

video20 Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību, vai ar nāvi.
21 Jo dzīvot man ir - Kristus un mirt - ieguvums.

26.05.2019. Vēstule Filipiešiem 1:12-26. Dzīvot priekš Kristus. II daļa (8)

video12 Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evaņģēliju,
13 ka manas važas ir kļuvušas Kristū zināmas visā virssardzē un arī visiem citiem,

19.05.2019. Vēstule Filipiešiem 1:12-26. Dzīvot priekš Kristus. (7)

video12 Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evaņģēliju,
13 ka manas važas ir kļuvušas Kristū zināmas visā virssardzē un arī visiem citiem,

12.05.2019. Vēstule Filipiešiem 1:8-11. Pieaugošas mīlestības svētība. (6)

video8 Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību.
9 Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā,

5.05.2019. Vēstule Filipiešiem 1:3-7. Bībeliska pārliecība dvēseles glābšanā. (5)

video3 Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros,
4 vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams,

28.04.2019. Vēstule Filipiešiem 1:1-2. Nosacījumi svēto sadraudzības stiprināšanai. (4)

video1 Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem Kristū Jēzū, kas ir Filipos, arī bīskapiem un diakoniem:
2 lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.

21.04.2019. Vēstule Filipiešiem 2:1-16. Dieva glābšanas plāns cilvēkiem. (3)

video1 Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība,
2 tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi,

14.04.2019. Vēstule Filipiešiem 1:1-30. Draudze, kas dzīvo no Dieva Evaņģēlija. (2)

video1 Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem Kristū Jēzū, kas ir Filipos, arī bīskapiem un diakoniem:
2 lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.

7.04.2019. Filipiešu draudzes svētas dzīves paraugs. (1)

video1 Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem Kristū Jēzū, kas ir Filipos, arī bīskapiem un diakoniem:
2 lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.

20.11.2016. Nominālās kristietības problēma Fil.3:4-7

4 lai gan es varētu arī uzticēties miesai. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk;
5 astoņu dienu vecumā apgraizīts, no Israēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs,

06.11.16. Filipiešiem 2:12,13

12 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.

12.11.2016. Filipiešiem 4:1-8

Nu tad, mani mīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un vainags, pastāviet iekš Tā Kunga, jūs mīļie.
2 Euodiju es skubinu un Sintihu es skubinu būt vienprātīgām iekš Tā Kunga.